قیمت زعفران اسفند ماه ۹۸ زعفران ارگانیک ایران

قیمت زعفران سوپر نگین ممتاز هر کیلو گرم – اسفند ۹۸

۱۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان

سوپر نگین
قیمت زعفران نگین ممتاز هر کیلو گرم ـ اسفند ۹۸۹.۳۰۰.۰۰۰ توماننگین ممتاز
قیمت زعفران سوپر سرگل ممتاز هر کیلو گرم- اسفند ۹۸۸.۵۰۰.۰۰۰ تومانزعفران سرگل
قیمت زعفران پوشال ممتاز هر کیلو گرم- اسفند ۹۸۷.۸۰۰.۰۰۰ تومانزعفران پوشال