قیمت زعفران زعفران ارگانیک ایران

نام زعفران قیمت توضیحات
قیمت زعفران سوپر نگین ممتاز هر کیلو گرم – ۹۹ ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان سوپر نگین
قیمت زعفران نگین ممتاز هر کیلو گرم ـ ۹۹ ۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان سوپر نگین
قیمت زعفران سوپر سرگل ممتاز هر کیلو گرم- ۹۹ ۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان سوپر نگین
قیمت زعفران پوشال ممتاز هر کیلو گرم- ۹۹ ۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان سوپر نگین