قیمت زعفران دی ماه ۹۸ زعفران ارگانیک ایران
قیمت زعفران سوپر نگین ممتاز هر کیلو گرم – دی ۹۸۱۰.۵۰۰.۰۰۰ تومانسوپر نگین
قیمت زعفران نگین ممتاز هر کیلو گرم ـ دی ۹۸۹.۳۰۰.۰۰۰ توماننگین ممتاز
قیمت زعفران سوپر سرگل ممتاز هر کیلو گرم- دی ۹۸۸.۵۰۰.۰۰۰ تومانزعفران سرگل
قیمت زعفران پوشال ممتاز هر کیلو گرم- آبان ۹۸۷.۸۰۰.۰۰۰ تومانزعفران پوشال