قیمت روز زعفران مهر ۹۸

قیمت زعفران مهر ماه 98
قیمت زعفران سوپر نگین ممتاز هر کیلو گرم – مهر ۹۸۱۰.۸۰۰.۰۰۰ تومانسوپر نگین
قیمت زعفران نگین ممتاز هر کیلو گرم ـ مهر ۹۸۹.۸۰۰.۰۰۰ توماننگین ممتاز
قیمت زعفران سوپر سرگل ممتاز هر کیلو گرم- مهر ۹۸۸.۸۰۰.۰۰۰ تومانزعفران سرگل
قیمت زعفران پوشال ممتاز هر کیلو گرم- مهر ۹۸۸.۲۰۰.۰۰۰ تومانزعفران پوشال